Årsmøtet avholdes den 30.03.2022 klokken 19:00 i Småsalen, Salhushallen i Salhus.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

Sak 3:
Valg av:
A. Dirigent
B. Sekretær
C. 2 av årsmøtets representanter til signering av protokoll

Sak 4: Idrettslagets årsberetninger: A. Hovedstyret B. Håndballgruppen C. Turngruppen

Sak 5: Idrettslagets regnskap 2021

Sak 6: Behandle forslag og saker Avsetning av midler til oppussing av lagsrommet

Sak 7: Fastsette medlemskontingent Hovedstyret foreslår å øke kontingent med kr. 100,-

Sak 8: Idrettslagets budsjett 2022

Sak 9: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 10: Valg av medlemmer i:
1. Hovedstyret
2. Turn Styret
3. Håndball styret
4. Diplomkomiteen
5. Representantskapet i Salhushallen
6. Revisor
7. Valgkomite Regnskap og budsjett vil bli utdelt på årsmøtet.

 

Med vennlig hilsen
Hovedstyret i Salhus Turn & Idrettslag